Limes rovat

Az éghajlatváltozása és a naptevékenység

Berkes Zoltán (1908–1993)
Hágen András
Climate change and solar activity
Zoltán Berkes (1908–1993)
Berkes Zoltán, paleoklimatológia, klímaváltozás, napállandó
Zoltán Berkes, paleoclimatology, climate change, solar constant

Berkes Zoltán éghajlatváltozási elmélete fontos szerepet töltött be a magyar paleoklimatológiai kutatás történetében. A kutatásai során a Nap ciklikus változásaiban látta a klímaváltozás okát.

Döntően a cirkuláció változására építette kutatását. Erős naptevékenységnél erősödik a földi cirkuláció, ezáltal a telek enyhülnek, a nyarak pedig a nyugati szelek által hűvösödnek. Kis naptevékenységnél, pedig hideg tél és meleg nyár alakul ki. Továbbá megállapította, hogy a kozmikus tényezők (11 éves napfolt ciklus, UV sugárzás és a Hold effektus) felismerhetők az alsóbb légrétegekben.

Kiemelendő, hogy szovjet nyomás ellenére kihangsúlyozta a szén-dioxid szint emelkedését és az így okozott üvegházhatást.

Zoltán Berkes’ theory of climate change played an important role in the history of Hungarian paleoclimatological research. In his research, he saw the cause of climate change in the cyclical changes of the day.

He based his research mainly on changes in circulation. With strong solar activity, the terrestrial circulation is strengthened, thus easing the winters and cooling the summers due to westerly winds. At low solar activity, however, cold winters and warm summers develop. He further found that cosmic factors (11-year sunspot cycle, UV radiation, and lunar effect) can be recognized in the lower air layers.

It should be emphasized that, despite Soviet pressure, he emphasized the rise in carbon dioxide levels and the greenhouse effect it caused.

Bevezetés

A Föld éghajlat változásának kutatása a 17. századtól kezdődően foglalkoztatta az emberiséget. Robert Hooke angol fizikus 1686-ban Portlandben teknősbéka-, és ammonitesz fosszíliákat talál. Ezek az ősmaradványok egykori meleg éghajlatra utaltak.

Közel 100 évvel később az Egyesült Államok 3. elnöke Thomas Jefferson megvizsgálta, hogy a magas szélességi körökön felfedezett mamut leletek magyarázhatók-e az ekliptika dőlésének elterelésével esetleg az élőlény biológiai-ökológiai változásával? A nagy német természettudós Alexander von Humboldt 1799-ben azt feltételezte, hogy a melegedést a kőzetek kristályosodása során felszabaduló hő idézte elő, majd 1823-ban már a vulkánkitöréseket hozta kapcsolatba az éghajlatváltozással.

Charles Lyell a klímaváltozások okát a tengerek és a kontinensek maitól eltérő eloszlásában és a tengeráramlatokban látta. John Herschell 1832-ben felvetette a Föld pályaelemeinek változását, majd 1842-ben ezt a tézist megerősítette Párizsban Athémar is.

Wladimir Köppen és Alfred Wegener 1924-ben megalapozták a kontinensvándorlás elméletét a paleoklimatológiában. Ugyanekkorra tehető Milutin Milanković elmélete is – vagyis Herschell és Athémar elméletének felhasználásával – a Föld pályaelemeinek periódikus változásai, és az ebből következő napsugárzási beesési szög ingadozások, valamint a tél és a nyár közötti sugárzás intenzitás különbség is változik.

Magyarországon is folytattak kutatást a napsugárzás hatásairól az éghajlatváltozásban. A második világháborút követően újjáalakult Országos Meteorológiai Intézetben is folytak ilyen kutatások. A legjelentősebb ilyen irányú kutatás Berkes Zoltán nevéhez fűződik.

Berkes Zoltán életútja

1927-ben érettségizett a budapesti Vörösmarty reálgimnáziumban. A Pázmány Péter Tudomány Egyetemen szerzett matematika-fizika diplomát, majd ugyanitt doktorált. Doktori disszertációja meg is jelent a Matematikai és Fizikai Lapokban.

A doktori megszerzését követően adóhivatalban dolgozott és Béll Béla hívására 1934-től 1938-ig csekély bérért a Meteorológiai Intézet kisegítő munkatársa lett, majd 1938-tól egészen 1963-ig az Országos Meteorológiai Intézet Éghajlatkutató Osztályán dolgozott Bacsó Nándor vezetése alatt.

1. ábra: Dr. Berkes Zoltán, Dr. Szabó Emilné és Dr. Ambrózy Pál társaságában (1984)

Réthly Antal megbízásából kezdett foglalkozni a távprognosztikával. 1938. január 25-én az esti szolgálatos Berkes egy csodaszép sarkifényt figyelt meg, ezt követően Réthly megbízta, hogy a sarki fény gyakoriságát kutassa fel. A kutatásai során megfigyelte, hogy az erős sarki fény felragyogása után erőteljes széllökések figyelhetők meg Európában, különösen Finnországban.

A második világháború után először rendezett nemzetközi konferencián, 1954-ben Berkes Zoltán ismertette vitairatát a naptevékenység és a kozmikus légköri hatásokat, valamint periodicitásának hatását az időjárásra.

E téren úttörő munkát végzett. Elsőként állapította meg, hogy a nagy napkitöréseket követően a sarki magaslégkörben felmelegedés, ennek nyomán, a talajszinten hideg-kitörés következik be. 1945-ben megindította a rendszeres napfolt megfigyeléseket, amelyeket két évtizeden át folytatott. Úgy gondolta, hogy a távprognosztika jövője szoros összeköttetésben áll a napfizikai kutatásokkal.

A következőkben összefoglaltam Berkes Zoltán kutatásait a naptevékenységgel és az összes többi extraterresztrikus okkal egyetemben.

Csillagászati okok az éghajlatváltozásban

Berkes meglátása szerint, ha a Földre jutó besugárzás állandó volna, akkor az éghajlatunk normál értékeket vennének fel, de mivel a „napállandó” nem tekinthető állandónak, ezért változhat a besugárzás és a cirkulációk által szállított hőmennyiség.

Következtetéseiben kulcsszerepet játszottak a hazánkban előforduló hőmérsékleti-, és csapadékeloszlási anomáliák.

Berkes (1942) és Bauer (1958) megfigyelései, valamint mérési eredményei szerint a napállandó változások elérik az 1%-ot, de általában csak ezrelék nagyságrendiek. Bauer szerint ez elegendő lenne 1 fokos nagyságú hőmérséklet növekedéshez a trópusi övezetben, de a mérsékelt övben ettől jóval nagyobbak az ingadozások.

A magyar klimatológus kitér a napfoltokra, amelyek 11 éves periodicitást mutatnak. A magyarországi megfigyelésekben élesen nem mutatható ki a 11 éves ciklus sem hőmérsékletváltozásban, sem csapadék mennyiségben (2. ábra).

2. ábra: 11 éves napfolt ciklusok Budapest éghajlatában (Berkes 1970)

Sokkal élesebben jelentkeznek a 2-5 éves, valamint a hosszabb 35 éves szekuláris változások (Berkes 1965). Közép-Európában a 11 éves ciklus adatsorában egy 5-6 éves kettős hullám mutatkozik meg. Bauer (1957) szerint a kettős hullámok okai abban keresendők, hogy a napfolt maximumok idején erősebb lesz a sugárelnyelés, így kisebb a sugárzás intenzitása, mint előtte vagy utána. A minimum éveiben a csökkent naptevékenység miatt gyengébb a sugárzás. Berkes szerint a földrajzi fekvés szerint jobban kirajzolódnak a 11 éves ciklusok, valamint a szubpoláris tájakon kettős hullám.

Ugyancsak klímamódosító hatásunka írja le a napkitöréseket (flerek, napszél), ugyanis ekkor a besugárzás növekszik. A napszél esetén megnő a mágnese háborgások száma a Föld két sark pontján (3. ábra).

3. ábra: A napállandó, a mágneses háborgások és a budapesti évi középhőmérséklet változása az 1923–1933 közötti intervallumban (Berkes 1970)

Gondolatmenete két szálon futott. Az első, hogy a naptevékenység helyi besugárzás révén fejti ki hatását. A második pedig az, hogy az általános légcirkulációt befolyásolják. A megfigyeléseiből származó mérések szerint az első okozat az erősebb, azonban Berkes a másodikat helyezi előtérbe. Ugyanis az időjárási anomáliák egyes gócpontokon alakulnak ki, miszerint a cirkuláció felerősödésével előbb nyugat-keleti áramlás erősödik, majd erőteljes meridionális áramlásokat vált ki, amely a meleget északra, a hideget pedig délre hajtják.

Az időjárás extraterresztrikus okai között megemlíti az UV-hatását is. Német T. (1961) vizsgálatai szerint, ha a Nap hosszú időn át, fokozott UV sugárzást bocsát ki, akkor Közép-Európában erőteljesen melegedő időszak köszönt be. Ha viszont erőteljes részecske sugárzás éri az északi sarkot, akkor komolyabb hideg beáramlással kell számolnunk. Ugyanakkor nagyon fontos a földrajzi pontja is az UV hatásnak. Ha az Atlanti-óceán térségébe érkezik nappal az UV dózis, akkor melegedés lesz, ha a Csendes-óceáni térségbe, akkor lehűlés.

Berkes Zoltán által előtérbe helyezett cirkulációs változásoknál fontos a légnyomáseloszlások figyelembevétele. Kiemeli Clayton és Hanzlik munkáit, amelyben a légnyomás pozitív és negatív anomáliáit tanulmányozzák. A magyar meteorológus kijelenti, hogy a pozitív anomális akkor húzódik északre, minél több a napfoltok száma, és lényeges időjárásbefolyásoló tevékenységét, csak az 55. foktól északabbra kialakuló nyomásgócok okozzák (4. és5. ábra).

4. ábra: A pozitív anomália gócpontok mozgása két napfoltciklusban: a. 1933–44, b. 1944–54 (Berkes 1970)
5. ábra: A téli légnyomás változása Európában napfoltminimumtól maximumig a. 1866-ról 70-re, b. 1901-ről 1906-ra, c. 1954-ről 57-re (Berkes 1970)

A naptevékenység mellett – különösen a csapadékeloszlásban – a Hold haásait is tanulmányozza (Berkes 1942). Mineur (1951) vizsgálatai szerint a holdhatás cirkulációhoz kötött és főként a mediterrán jellegű éghajlatoknál jelentkezik.

Berkes a napállandó alperiódusához köt egy 25 hónapos csapadékeloszlásban fontos időszakot is. E periódusok lényege a szélirány szabályos átváltása, amelyet Magyarországon is megfigyeltek (Berkes 1970).

Következtetés

A magyar kutató tehát számba vette az összes lehetőséget az éghajlati anomáliákhoz. Megállapította, hogy az alsóbb légkörben megfigyelhetők az extraterresztrikus okok az éghajlatváltozásban. Meggyőződése szerint a cirkulációs változások a klímaváltozás fő okozói. Kutatásaiban nagyon fontosnak ítélte meg a műholdas napsugárzásméréseket, ugyanis előre kellene ismerni a naptevékenység változásait, továbbá a Föld mágneses háborgásának jellegét. Péczely (1957) szerint a mágneses zavarok után növekszik a sarki térség légnyomása.

A negyedidőszaki földtan egyik legjobban ismerője, Rónai András (1973) is leírta, hogy a talajvízszint ciklikussága a naprendszer energiaáramlásában keresendő.

Berkes (1970) tanulmányában kitért Callender (1961) és Mitchell (1961) külön dolgozatukra a szén-dioxid többlet okozta antropogén klímaváltozásra is. A magyar tudós kérdésként tette fel, hogy a 20. században a hőemelkedést naptevékenyég vagy a szén-dioxid felhalmozódása okozza? Azt írta, hogy e kérdés a jövőben eldönthető lesz. 51 évvel a dolgozata után kijelenthetjük, hogy az utóbbi volt a felelős a melegedésért. Véleményem szerint Berkes egyensúlyozott a szovjet természetalakítás és az antropogén éghajlatváltozás tanai között. Sejtette, hogy a naptevékenység mellett a növekvő szén-dioxid szint (Berkes 1940) is éghajlatmódosító hatással bír, azonban a szovjet nyomás hatására nem fejthette ki szabadon véleményét.

Az Országos Meteorológiai Intézet folyóirata, a Légkör 1984. évi 3. számában olvashatunk egy riportot Berkes Zoltánnal, amelyben kifejti véleményét az emberi hatásról:

„Természetesen az emberi tevékenység okozta légszennyeződés is hatással van az éghajlat kisebb mértékű és léptékű alakulására”

De hangsúlyozta, hogy az időjárás gyors változásai a cirkulációkban mutatkoznak meg, főképp az Északi-sarkon.

Ma már tudjuk, hogy a klímaváltozásban alapvetően nem a naptevékenyég élvez prioritást, hiszen, ha csak a Nap szolgáltatná a meleget, akkor a Földön -17°C lenne, nem számolva az üvegházhatású gázok melegítő hatásával. Azonban véleményem szerint Berkes Zoltán észrevételei fontos szerepet töltöttek be a magyar paleoklimatológiai kutatás történetében tudománytörténeti szempontok alapján.

 • Ambrózy P. – Szabó E.-né 1984: Interjú Dr. Berkes Zoltánnal. = Légkör 29, 3, 7–10. p.
 • Bauer F. 1957: Naphatások az időjárásra és a makroszinoptikai folyamatokra. = Időjárás 61, 321. p.
 • Bauer F. 1958: Magyarországi nyárközepek szárazsága két évvel a naptevékenységi szélsőségek előtt. = Időjárás 62, 223. p.
 • Berkes Z. 1940: Éghajlatváltozás vagy éghajlatingadozás? = Időjárás 44, 7–8, 149–154 p.
 • Berkes Z. 1942: A Hold fényváltozásai és a csapadék járása. = Időjárás 46, 185. p.
 • Berkes Z. 1957: Újabb eredmények a naptevékenyég és az általános légkörzés kapcsolatának vizsgálata terén. = Időjárás 61, 208. p.
 • Berkes Z. 1965: A csapadék szekuláris változásának elemzése. = Időjárás 69, 225. p.
 • Berkes Z. 1970: Kozmikus hatások az alsóbb légkörben. = MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1–3, 131–156. p.
 • Callendar, G. S. 1961: Temperature fluctuations and trends over the earth. = Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 87, 371, 1–12. p.
 • Mitchell, J. M. 1961: Recent secular changes of global temperature. = Annals of the New York Academy of Sciences 95, 235–250. p.
 • Mineur, H. 1951: Recherche d’une influence possible de la Lune sur les précipitations atmosphériques. = 233 Comptes Rendus (Paris) 1426–8
 • Német T. 1961: A hőmérséklet és a földmágneses térerősség összefüggéséről. = Időjárás 65, 351. p.
 • Péczely Gy. 1957: A sarki térség nyomásváltozásainak kapcsolata kozmikus tényezőkkel. = Időjárás 61, 452. p.
 • Rónai A. 1973: Beszámoló a felszínközeli ciklusos jelenségek munkabizottságának fő eredményeiről. = MTA X. Osztályának Közleményei 6, 1–4, 7–11. p.
 • Magyar Meteorológiai Társaság http://www.mettars.hu/eletrajzok/4/

Elektronikus kézirat.