Ponticulus Hungaricus

hidacska a humaniórák és reáliák között

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztályának webfolyóirata
The John von Neumann Computer Society Education Department’s Web Journal
XXVI. évfolyam (2022) 4. szám

Dr. Kelemen Gábor

Mihail Bulgakov, a vidéki orvos

orvoslás, orvos, Bulgakov

Bulgakov egyike azoknak a szovjet íróknak, akiket a magyar értelmiség leginkább olvas. Ez mindenekelőtt A Mester és Margarita című regényéről mondható el, amely 1969-től 1984-ig hét kiadást ért meg, s eddig 315 000 példányt bocsátottak közre belőle, ami nálunk bestsellert jelent.

Buzinkay Géza

Elias Lönnrot az orvos és a Kalevala alkotója

orvoslás, orvos, Elias Lönnrot, Kalevala

Elias Lönnrot a humanista orvosok közé tartozott a humanizmusnak legtágabb értelmében. Egyúttal a több tudományterületen is (néprajz, szépirodalom, nyelvészet, orvostudomány) nagyot, jelentőset alkotó polihisztorok fajtájából való volt. Orvosi működésének két, részben közvetett formájában emelkedett jelentőssé: mint gyakorló orvos, betegeinek „mintegy prófétája”, és másrészről mint kerületi orvos, aki életformájának lehetőségeit valóban teljesen kihasználta és halhatatlant alkotott.

Dr. Antall József, Dr. Kapronczay Károly

Toldy Ferenc, az orvos

orvoslás, orvos, Toldy Ferenc, szaknyelv, nevezéktan

Különös korszak volt a magyar szellemi életben a XIX. század első fele. A francia forradalom és a magyar jakobinus mozgalom bukása (1795), a magyar nemesi reformpolitika első kísérletének kudarca (1790–1792) után a XIX. század első évtizedeiben az irodalom, a művészetek területén jelentkezhettek elsősorban a korszerű eszmék. A gazdasági és társadalmi rend változását is elsősorban az irodalom jelezte. A nemzeti nyelv megújításának követelése megelőzte a politikai rendszer megváltoztatásának hirdetését. Kazinczy és a nyelvújítás első nagy hulláma átszakította a maradiság gátját és győzött a szépirodalomban.

Dr. Hankiss János

A siker anatómiája

Axel Munthe 30 éve halott

orvoslás, orvos, Axel Munthe

A San Michele regényét is elérte a bestsellerek sorsa: elfelejtették. Az irodalomtörténet nem rangsorolja, de azért egy-egy újabb kiadás, a film, televízió fel-felveti időnként. Írójáról, az egykori fényes praxisú Axel Muntheről sem sokat tudunk, még az orvosok sem. Mégis ritka turista az, aki ellen tudna állni a csábításnak, hogy Nápolyban járva át ne ruccanjon Caprira és ne zarándokoljon el a villa San Michele-hez.
XXVI. évfolyam (2022) 3. szám

Laczik Bálint, Póka György

Tükrös anamorfózis

geometria, perspektíva, optika, anamorfózis

A művészet és a tudomány egyik látványos találkozása az anamorf kép. A sajátos ábrázolás első példái Leonardo da Vinci Codex Atlanticus című vázlatgyűjteményében találhatók. A 16. századtól kezdődően az anamorfikus technikákkal készített festmények és rézkarcok megannyi változata ismeretes.

Dosztojevszkij és hőseinek epilepsziája

dr. Mogens Lund cikke nyomán, Literatur-Eildienst Roche

orvoslás, epilepszia, Dosztojevszkij

Dosztojevszkij igen súlyos epilepsziában szenvedett. Akad, aki azt hihetné, hogy a betegségnek a munkásságához semmi köze nincs, hiszen egy alkotó magánélete, személyes sorsa sokkal kevésbé jelentős mint alkotásai, életműve. De ha valaki egy személyben idegorvos és szenvedélyes tisztelője Dosztojevszkij művének, akkor az összefüggéseket, a művet és az alkotó betegségét feltétlenül együtt kell szemlélnie. Nagy műveiben hat regényhős epilepsziás.

Magyar László András

Állatok és betegségnevek

orvoslás, betegségnevek, orvosi szaknyelv, nevezéktan

A mesterségek, tudományok részben kényszerűségből, részben egyéb okokból előbb-utóbb kifejlesztik szakszókincsüket: az orvostudomány mindig is élenjárt e tekintetben. Az orvosi szaknyelv első kezdeményei már a hippokratikus corpusban fölfedezhetők, bár e diszciplína saját nyelvezete Európában inkább csak a középkorban, Salerno virágkorának évszázadai­ban (11–13. század) alakult ki.

Poincaré ítélete

Részlet Pierre Piazza kötetéből

matematika, valószínűségszámítás, Henri Poincaré

Painlevé kérte Henri Poincaré-tól, a kor kétségtelenül legkiválóbb és a széles közönség által legjobban ismert francia tudósától, hogy szálljon szembe a Bertillon által használt áltudományos szóhasználattal, és különösen az állítólag valószínűségszámításon alapuló érvelés alkalmazásával.
XXVI. évfolyam (2022) 2. szám

Csehov a tudományról

Válogatás

természettudományok, biológia, orvoslás, Anton Csehov, pozitivizmus

Csehov a pozitivizmusról, a tudomány tárgyáról és a tudomány világáról.

dr. Székely Sándor

A tuberkulózis problémája Csehov műveiben

orvos, orvoslás, Csehov, tuberkulózis, tüdőbaj

Csehov műveit olvasgatva, önkénytelenül is felötlik az orvos olvasóban a kérdés: hogyan függ össze az író orvos betegsége a műveiben ábrázolt kórformákkal? Vajon a saját betegségét írta meg irodalmi alakjainak a történetében?

dr. Bugyi Balázs

Csehov, az orvos

orvoslás, orvos, Csehov

Bár köztudott Csehov orvosi mivolta, valahogyan úgy tekinti őt a közvélemény – beleértve az irodalomtörténeti köztudatot is –, mint aki megszerezte ugyan orvosi diplomáját, de csak irodalommal foglalkozott és orvosi tevékenységet valójában nem is folytatott.

Kinematolocotempograf

Bemutató az Apolló-Szinpadon

technika, mobiltelefon, időgép, hangoskönyv, hírrádió

Mikor a függöny széjjelmegy, a külügyminisztériumban találjuk magunkat. A fal mértani sikidomokból összeállitott felület, amelynek azonban bizonyára haszna is van. Különben is kétezerhuszonkettő emberét igazában csakis a geometriai szépségek érdeklik.
XXVI. évfolyam (2022) 1. szám

A vas eredete

Részlet a Kalevalából

technika, vasgyártás, acélgyártás, középkor, Finnország, Kalevala

Levegő az első anya,
Víz a vénebb testvér vala,
Vas az ifjabb ezek közül,
Tűz a sorban esik közbül.

Bányászat és kohászat a művészetekben

technika, vasgyártás, acélgyártás

Nicolas Bourbon

A Vandeuvre-i vasbánya

Vandoperani Ferraria

technika, vasgyártás, acélgyártás, középkor, Nicolas Bourbon

Azt akarom, hogy verseidet e kovácsműhely éneklésének szenteld, és így tanítsd meg az embereknek azt, amit mindannyian figyelmen kívül hagynak, a vas kiaknázásának művészetét, ezt az egyszerre oly végzetes és oly értékes fémet; a vasat, oly sok előny és szerencsétlenség, élet és halál forrását.

Székely Lajos

Zsigmondy Vilmos bányamérnök emlékezete

technika, bányászat, kútfúrás, Jókai Mór

A magyar nép nagy mesemondójához, Jókai Mórhoz, ifjúkori szoros barátság fűzte Zsigmondyt, amelyet életük végéig kölcsönösen ápoltak. A Sándor utcai régi országházban még 50 év múltán is gyakran látták őket egymás mellett üldögélni. Rokonsága ma is őriz emléktárgyai között Jókai gyermekkorából származó rajzokat.
* * *
„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?” (Robert Musil)
Ponticulus Orphan Components archívum & oldaltérkép